Connected2Talent

Algemene voorwaarden

Onze algemene voorwaarden

AlGEMENE VOORWAARDEN CONNECTED2TALENT UITZENDBUREAU B.V.

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Uitzendonderneming: iedere natuurlijke of rechtspersoon die op basis van
opdrachten uitzendkrachten ter beschikking stelt aan opdrachtgevers.
2. Uitzendkracht: iedere natuurlijke persoon, die een uitzendovereenkomst als bedoeld in
artikel 7:690 BW is aangegaan met een uitzendonderneming teneinde arbeid te
verrichten voor een derde onder leiding en toezicht van die derde.
3. Opdracht: de overeenkomst tussen een opdrachtgever en de uitzendonderneming op
grond waarvan een enkele uitzendkracht door de uitzendonderneming aan de
opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld, als bedoeld in lid 2 van dit artikel, om
werkzaamheden te verrichten, zulks tegen betaling van het opdrachtgeverstarief.
4. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die naast de uitzendonderneming
partij is bij de opdracht.
5. Terbeschikkingstelling: de tewerkstelling van een uitzendkracht in het kader van
een opdracht.
6. CAO: de Collectieve Arbeidsovereenkomst voor Uitzendkrachten, gesloten tussen de
ABU (Algemene Bond Uitzendondernemingen) enerzijds en betrokken
werknemersorganisaties anderzijds.
7. Opdrachtgeverstarief: het door de opdrachtgever aan de uitzendonderneming
verschuldigde tarief, exclusief toeslagen, kostenvergoedingen en btw. Het tarief wordt per
uur gerekend, tenzij anders vermeld.
8. Inlenersbeloning: de inlenersbeloning zoals gedefinieerd in de cao.

Artikel 2 Werkingssfeer
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en overige
overeenkomsten tussen de uitzendonderneming en de opdrachtgever, alsmede op alle
rechtshandelingen die gericht zijn op de totstandkoming daarvan, waaronder
aanbiedingen, voorstellen, offertes en prijsopgaves.
2. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing
en worden door de uitzendonderneming uitdrukkelijk van de hand gewezen.
3. Van deze algemene voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts van toepassing
indien schriftelijk overeengekomen en gelden uitsluitend voor die opdracht.

Artikel 3 De opdracht en de terbeschikkingstelling

Opdracht
1. De opdracht wordt aangegaan voor bepaalde of onbepaalde tijd.
2. De opdracht voor bepaalde tijd is de opdracht die wordt aangegaan:
· óf voor een vaste periode;
· óf voor een bepaalbare periode;
· óf voor een bepaalbare periode die een vaste periode niet overschrijdt.
De opdracht voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege door het verstrijken van de
overeengekomen tijd of doordat een vooraf vastgestelde objectief bepaalbare gebeurtenis
zich voordoet.
Einde opdracht
3. De opdracht voor onbepaalde tijd eindigt door schriftelijke opzegging met
inachtneming van een redelijke opzegtermijn.
4. Elke opdracht eindigt onverwijld wegens opzegging op het tijdstip dat een van beide partijen
de opdracht opzegt omdat:
· de andere partij in verzuim is;
· de andere partij geliquideerd is;
· de andere partij in staat van faillissement is verklaard of surséance van betaling heeft
aangevraagd.
Indien de uitzendonderneming wegens een van deze gronden opzegt, ligt in de gedraging
van de opdrachtgever, waarop de opzegging is gebaseerd, het verzoek van de
opdrachtgever besloten om de terbeschikkingstelling te beëindigen. Dit leidt niet tot enige aansprakelijkheid van de uitzendonderneming voor de schade die de opdrachtgever
dientengevolge leidt. Ten gevolge van de opzegging zullen de vorderingen van de
uitzendonderneming onmiddellijk opeisbaar zijn.
Einde terbeschikkingstelling
5. Het einde van de opdracht betekent het einde van de terbeschikkingstelling. Beëindiging
van de opdracht door de opdrachtgever houdt in het verzoek van de opdrachtgever aan de
uitzendonderneming om de lopende terbeschikkingstelling(en) te beëindigen tegen de
datum waarop de opdracht rechtsgeldig is geëindigd, respectievelijk waartegen de
opdracht rechtsgeldig is ontbonden.
6. De terbeschikkingstelling eindigt van rechtswege indien en zodra de
uitzendonderneming de uitzendkracht niet meer ter beschikking kan stellen, doordat de
arbeidsovereenkomst tussen de uitzendonderneming en de uitzendkracht is geëindigd
en deze arbeidsovereenkomst niet aansluitend wordt voortgezet ten behoeve van
dezelfde opdrachtgever.
De opdrachtgever informeert de uitzendonderneming tijdig omtrent het eindigen
of voortzetten van de opdracht, teneinde de uitzendonderneming in staat te
stellen haar verplichtingen ter zake een wettelijke aanzegtermijn juist en volledig
na te komen.

Artikel 4 Vervanging en beschikbaarheid
1. De uitzendonderneming is te allen tijde gerechtigd een ter beschikking gestelde
uitzendkracht te vervangen. Hiervoor is geen toestemming van de opdrachtgever vereist.
De opdrachtgever zal medewerking aan vervanging slechts op redelijke gronden weigeren.
De opdrachtgever zal een eventuele weigering desgevraagd schriftelijk motiveren.
2. De uitzendonderneming schiet niet toerekenbaar tekort jegens de opdrachtgever en is niet
gehouden tot vergoeding van enige schade of kosten aan de opdrachtgever, indien de
uitzendonderneming om welke reden dan ook een (vervangende) uitzendkracht niet
(meer), althans niet (meer) op de wijze en in de omvang als bij de opdracht of nadien
overeengekomen aan de opdrachtgever ter beschikking kan stellen.

Artikel 5 Opschortingsrecht
1. De opdrachtgever is niet gerechtigd de tewerkstelling van de uitzendkracht tijdelijk geheel
of gedeeltelijk op te schorten, tenzij er sprake is van overmacht in de zin van artikel 6:75
Burgerlijk Wetboek.
2. In afwijking van lid 1 van dit artikel is opschorting wel mogelijk indien:
– dit schriftelijk wordt overeengekomen en daarbij de looptijd is vastgelegd én;
– de opdrachtgever aantoont dat tijdelijk geen werk voorhanden is of de uitzendkracht niet
te werk kan worden gesteld én;
– de uitzendonderneming jegens de uitzendkracht met succes een beroep kan doen op
uitsluiting van de loondoorbetalingsplicht op grond van de cao.

Artikel 6 Werkprocedure
1. De opdrachtgever verstrekt de uitzendonderneming voor aanvang van de opdracht
de voor de terbeschikkingstelling noodzakelijke informatie waaronder een accurate
omschrijving van de functie, functie-eisen, werktijden, arbeidsduur, werkzaamheden,
arbeidsplaats, arbeidsomstandigheden en de beoogde looptijd van de opdracht.
2. De uitzendonderneming bepaalt, aan de hand van de door de opdrachtgever verstrekte
informatie en de haar bekende hoedanigheden, kennis en vaardigheden van de voor ter
beschikkingstelling in aanmerking komende (kandidaat-)uitzendkrachten, welke
(kandidaat-)uitzendkrachten zij aan de opdrachtgever voorstelt ter uitvoering van de
opdracht. De opdrachtgever is gerechtigd de voorgestelde (kandidaat-)uitzendkracht af te
wijzen, waardoor de terbeschikkingstelling van de voorgestelde (kandidaat-)uitzendkracht
geen doorgang vindt.

3. De uitzendonderneming schiet niet tekort jegens de opdrachtgever indien de contacten
tussen de opdrachtgever en de uitzendonderneming voorafgaande aan een mogelijke
opdracht, waaronder een concrete aanvraag van de opdrachtgever om een uitzendkracht
ter beschikking te stellen, om welke reden dan ook niet of niet binnen de door de
opdrachtgever gewenste termijn leiden tot de daadwerkelijke terbeschikkingstelling van
een uitzendkracht.
4. Indien de uitzendonderneming in het kader van de vervulling van op grond van de wet of
de cao op haar rustende verplichtingen informatie van de opdrachtgever behoeft, zal
opdrachtgever op eerste verzoek deze informatie kosteloos aan de uitzendonderneming
verstrekken.

Artikel 7 Arbeidsduur en werktijden
1. De arbeidsomvang en de werktijden van de uitzendkracht bij de opdrachtgever worden
vastgelegd in de opdracht, dan wel anders overeengekomen. De werktijden, de
arbeidsduur, de pauze en de rusttijden van de uitzendkracht zijn gelijk aan de bij
opdrachtgever terzake gebruikelijke tijden en uren, tenzij anders is overeengekomen. De
opdrachtgever staat ervoor in, dat de arbeidsduur en de rust- en werktijden van de
uitzendkracht voldoen aan de wettelijke vereisten. De opdrachtgever ziet erop toe dat de
uitzendkracht de rechtens toegestane werktijden en de overeengekomen arbeidsomvang
niet overschrijdt.
2. Vakantie en verlof van de uitzendkracht worden geregeld conform de wet en de cao.

Artikel 8 Bedrijfssluitingen en verplichte vrije dagen
De opdrachtgever dient de uitzendonderneming bij het aangaan van de opdracht te
informeren omtrent eventuele bedrijfssluitingen en collectief verplichte vrije dagen gedurende
de looptijd van de opdracht, opdat de uitzendonderneming deze omstandigheid, indien
mogelijk, deel kan laten uitmaken van de arbeidsovereenkomst met de uitzendkracht. Indien
een voornemen tot vaststelling van een bedrijfssluiting en/of collectief verplichte vrije dagen
bekend wordt na het aangaan van de opdracht, dient de opdrachtgever de
uitzendonderneming onmiddellijk na het bekend worden hiervan te informeren.

Artikel 9 Functie en beloning
1. Voor aanvang van de opdracht verstrekt de opdrachtgever de omschrijving van de door
de uitzendkracht uit te oefenen functie, de bijbehorende inschaling en informatie over alle
elementen van de inlenersbeloning (wat betreft hoogte en tijdstip: alleen en voor zover op
dat moment bekend) aan de uitzendonderneming.
2. De beloning van de uitzendkracht, daaronder mede begrepen eventuele toeslagen,
uitkeringen en (kosten)vergoedingen, wordt vastgesteld conform de cao (daaronder mede
begrepen de bepalingen omtrent de inlenersbeloning) en de van toepassing zijnde wet- en
regelgeving, zulks aan de hand van de door de opdrachtgever verstrekte
functieomschrijving.
3. Indien op enig moment blijkt dat die functieomschrijving en de bijbehorende inschaling niet
overeenstemt met de werkelijk door de uitzendkracht uitgeoefende functie, zal de
opdrachtgever aan de uitzendonderneming onverwijld de juiste functieomschrijving met
bijbehorende inschaling aanreiken. De beloning van de uitzendkracht zal opnieuw worden
vastgesteld aan de hand van de nieuwe functieomschrijving. De functieomschrijving en/of
inschaling kan tijdens de opdracht worden aangepast, indien de uitzendkracht op die
aanpassing in redelijkheid aanspraak maakt met een beroep op wet- en regelgeving en/of
de cao. Indien de aanpassing leidt tot een hogere beloning, is de uitzendonderneming
gerechtigd de beloning van de uitzendkracht én het opdrachtgeverstarief
dienovereenkomstig te corrigeren. De opdrachtgever is dit gecorrigeerde tarief aan de
uitzendonderneming verschuldigd vanaf het moment dat de uitzendkracht aanspraak heeft
op de hogere beloning op grond van wet- en regelgeving en/of de cao.
4. De opdrachtgever stelt de uitzendonderneming tijdig, in ieder geval direct bij het bekend
worden, op de hoogte van wijzigingen in de inlenersbeloning en van vastgestelde
initiële loonsverhogingen. Dit lid is niet van toepassing indien en zo lang als de
uitzendkracht wordt beloond overeenkomstig de cao-beloning voor de allocatiegroep.
5. Indien en voor zover voor de uitzendkracht vanwege niet indeelbaarheid een beloning
wordt vastgesteld, stelt de opdrachtgever de uitzendonderneming tijdig en in ieder geval
direct bij het bekend worden op de hoogte van een wijziging in het functiegebouw van de
opdrachtgever die tot gevolg heeft dat de door de uitzendkracht uitgeoefende functie
alsnog in het functiegebouw van de opdrachtgever kan of had moeten worden ingedeeld. De beloning en het opdrachtgeverstarief worden in dat geval overeenkomstig lid 3 van dit
artikel aangepast.
6. Alle elementen van de Inlenersbeloning worden aan de opdrachtgever doorberekend.

Artikel 10 Goede uitoefening van leiding en toezicht
1. De opdrachtgever zal zich ten aanzien van de uitzendkracht bij de uitoefening van leiding
en toezicht, alsmede met betrekking tot de uitvoering van het werk, gedragen op dezelfde
zorgvuldige wijze als waartoe hij ten opzichte van zijn eigen medewerkers gehouden is.
2. Het is de opdrachtgever behoudens toestemming niet toegestaan de uitzendkracht op zijn
beurt aan een derde ‘door te lenen’; dat wil zeggen aan een derde ter beschikking te stellen
voor het onder leiding en toezicht van deze derde verrichten van werkzaamheden. Onder
derde wordt mede verstaan een (rechts)persoon waarmee de opdrachtgever in een groep
(concern) is verbonden.
3. De opdrachtgever kan de uitzendkracht slechts te werk stellen in afwijking van het bij
opdracht en voorwaarden bepaalde, indien de uitzendonderneming en de uitzendkracht
daarmee vooraf schriftelijk hebben ingestemd.
4. Tewerkstelling van de uitzendkracht in het buitenland door een in Nederland gevestigde
opdrachtgever is slechts mogelijk voor bepaalde tijd onder de voorwaarden dat de
opdrachtgever leiding en toezicht heeft georganiseerd én de tewerkstelling schriftelijk is
overeengekomen met de uitzendonderneming en met de uitzendkracht.
5. De opdrachtgever zal aan de uitzendkracht de schade vergoeden die deze lijdt doordat
een aan hem toebehorende zaak, die in het kader van de opgedragen werkzaamheden is
gebruikt, is beschadigd of tenietgegaan.
6. De opdrachtgever zal zich, voor zover mogelijk, afdoende verzekeren tegen
aansprakelijkheid op grond van het bepaalde in dit artikel. Op verzoek van de
uitzendonderneming verstrekt de opdrachtgever een bewijs van verzekering.

Artikel 11 Arbeidsomstandigheden
1. De opdrachtgever verklaart zich bekend met het feit dat hij in de Arbeidsomstandighedenwet
wordt aangemerkt als werkgever.
De opdrachtgever is jegens de uitzendkracht en de uitzendonderneming verantwoordelijk
voor de nakoming van de uit artikel 7:658 Burgerlijk Wetboek, de
Arbeidsomstandighedenwet en de daarmee samenhangende regelgeving voortvloeiende
verplichtingen op het gebied van de veiligheid op de werkplek, gezondheid, welzijn en
goede arbeidsomstandigheden in het algemeen.
2. De opdrachtgever is gehouden om aan de uitzendkracht en aan de uitzendonderneming
tijdig, in ieder geval één werkdag voor aanvang van de werkzaamheden schriftelijk
informatie te verstrekken over de verlangde beroepskwalificaties en de specifieke
kenmerken van de in te nemen arbeidsplaats. De opdrachtgever geeft de uitzendkracht
actieve voorlichting met betrekking tot de binnen zijn onderneming gehanteerde Risico-
Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E).
3. Indien de uitzendkracht een bedrijfsongeval of een beroepsziekte overkomt, zal de
opdrachtgever, indien wettelijk vereist, de bevoegde instanties hiervan onverwijld op de
hoogte stellen en ervoor zorg dragen dat daarvan onverwijld een schriftelijke rapportage
wordt opgemaakt. In de rapportage wordt de toedracht van het bedrijfsongeval of de
beroepsziekte zodanig vastgelegd, dat daaruit met redelijke mate van zekerheid kan
worden opgemaakt of en in hoeverre het bedrijfsongeval of de beroepsziekte het gevolg is
van het feit dat onvoldoende maatregelen waren genomen ter voorkoming van het
bedrijfsongeval dan wel de beroepsziekte. De opdrachtgever informeert de
uitzendonderneming zo spoedig mogelijk over het bedrijfsongeval of de beroepsziekte en
overlegt een kopie van de opgestelde rapportage.
4. De opdrachtgever zal aan de uitzendkracht alle schade vergoeden die de uitzendkracht in
het kader van de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt, indien en voor zover de
opdrachtgever daarvoor aansprakelijk is op grond van artikel 7:658 en/of artikel 7:611 en/of
artikel 6:162 van het Burgerlijk Wetboek.
5. De opdrachtgever zal zich afdoende verzekeren tegen aansprakelijkheid op grond van het
bepaalde in dit artikel. Op verzoek van de uitzendonderneming verstrekt de opdrachtgever
een bewijs van verzekering.

Artikel 12 Aansprakelijkheid opdrachtgever
De opdrachtgever die de verplichtingen die voor hem voortvloeien uit deze algemene
voorwaarden, opdrachten en/of overige overeenkomsten niet of ondeugdelijk nakomt, is
gehouden tot vergoeding van alle daaruit voortvloeiende schade van de
uitzendonderneming. Het bepaalde in dit artikel is van algemene gelding, zowel – zo nodig
aanvullend – ten aanzien van onderwerpen waarbij de schadevergoedingsplicht reeds
afzonderlijk in deze algemene voorwaarden, opdrachten en/of overige overeenkomsten is
geregeld als ten aanzien van onderwerpen waarbij dat niet het geval is.

Artikel 13 Opdrachtgeverstarief
1. Het door de opdrachtgever aan de uitzendonderneming verschuldigde opdrachtgeverstarief
wordt berekend over de door de uitzendkracht gewerkte uren en/of (indien dit aantal hoger
is) over de uren waarop de uitzendonderneming op grond van de algemene voorwaarden,
opdrachten en/of overige overeenkomsten aanspraak heeft en/of de door de
uitzendonderneming aan de uitzendkracht verschuldigde toeslagen. Het
opdrachtgeverstarief vermeerderd met de kostenvergoedingen die de uitzendonderneming
verschuldigd is aan de uitzendkracht. Over het opdrachtgeverstarief en kostenvergoedingen
wordt btw in rekening gebracht.
2. De uitzendonderneming is gerechtigd om het opdrachtgeverstarief tijdens de looptijd van
de opdracht aan te passen, indien de kosten van de uitzendarbeid stijgen:
– als gevolg van wijziging van de cao of van de daarbij geregelde lonen of wijziging van
de bij de opdrachtgever geldende cao en/of arbeidsvoorwaardenregeling of de daarbij
geregelde lonen;
– als gevolg van wijzigingen in of ten gevolge van wet en- regelgeving, waaronder
begrepen wijzigingen in of ten gevolge van de sociale en fiscale wet- en regelgeving,
de cao of enig verbindend voorschrift;
– als gevolg van een (periodieke) loonsverhoging en/of een (eenmalige) verplichte
uitkering, voortvloeiende uit de cao, de bij de opdrachtgever geldende collectieve
arbeidsovereenkomst en/of arbeidsvoorwaardenregeling en/of wet- en regelgeving.
3. Indien de opdrachtgever niet instemt met betaling van het aangepaste
opdrachtgeverstarief ingevolge lid 2 en/of artikel 9, dan ligt daarin besloten het verzoek van
de opdrachtgever om de terbeschikkingstelling te beëindigen.
4. Iedere aanpassing van het opdrachtgeverstarief wordt door de uitzendonderneming
zo spoedig mogelijk aan de opdrachtgever bekendgemaakt en schriftelijk aan de
opdrachtgever bevestigd.
5. Indien door enige oorzaak die toerekenbaar is aan de opdrachtgever de beloning te laag is
vastgesteld, is de uitzendonderneming gerechtigd ook achteraf met terugwerkende kracht
de beloning vast te stellen en het opdrachtgeverstarief dienovereenkomstig met
terugwerkende kracht aan te passen en in rekening te brengen. De uitzendonderneming
kan tevens hetgeen de opdrachtgever daardoor te weinig heeft betaald en kosten die als
gevolg hiervan door de uitzendonderneming zijn gemaakt, aan de opdrachtgever in
rekening brengen.

Artikel 14 Facturatie
1. Facturatie vindt plaats op basis van de met de opdrachtgever overeengekomen wijze
van tijdverantwoording met inachtneming van deze algemene voorwaarden, opdrachten
en/of overige overeenkomsten.
2. Indien geen wijze van tijdverantwoording is overeengekomen, geschiedt de
tijdverantwoording middels door de opdrachtgever schriftelijk geaccordeerde
declaratieformulieren. De opdrachtgever en uitzendonderneming kunnen
overeenkomen dat de tijdverantwoording geschiedt middels een tijdregistratiesysteem,
een elektronisch en/of automatiseringssysteem of middels door of voor de
opdrachtgever opgestelde overzichten.
3. De opdrachtgever draagt zorg voor een correcte en volledige tijdverantwoording en is
gehouden erop toe te zien of te doen toezien, dat de daarin opgenomen gegevens van de
uitzendkracht correct en naar waarheid zijn vermeld, zoals: naam van de uitzendkracht, het
aantal gewerkte uren, overuren, onregelmatigheidsuren en ploegenuren, de overige uren
waarover ingevolge deze algemene voorwaarden, opdrachten en/of overige overeenkomsten het opdrachtgeverstarief is verschuldigd, de eventuele toeslagen
en eventuele werkelijk gemaakte kosten.
4. Indien de opdrachtgever de tijdverantwoording aanlevert, zorgt hij ervoor dat de
uitzendonderneming aansluitend aan de door de uitzendkracht gewerkte week over de
tijdverantwoording beschikt. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de wijze waarop de
tijdverantwoording aan de uitzendonderneming wordt verstrekt.
5. Alvorens de opdrachtgever de tijdverantwoording aanlevert, geeft hij de uitzendkracht de
gelegenheid de tijdverantwoording te controleren. Indien en voor zover de uitzendkracht de
in de tijdverantwoording vermelde gegevens betwist, is de uitzendonderneming gerechtigd
de uren en kosten vast te stellen overeenkomstig de opgave van de uitzendkracht, tenzij de
opdrachtgever kan aantonen dat de door hem vermelde gegevens correct zijn. Op verzoek
van de uitzendonderneming geeft opdrachtgever inzage in de oorspronkelijke tijdsregistratie
van opdrachtgever en verstrekt de opdrachtgever een afschrift hiervan.
6. Indien de tijdverantwoording geschiedt middels door de uitzendkracht aan te leveren
declaratieformulieren, behoudt de opdrachtgever een kopie van het declaratieformulier. Bij
verschil tussen het door de uitzendkracht bij de uitzendonderneming ingeleverde
declaratieformulier en het door de opdrachtgever behouden afschrift, geldt het door de
uitzendkracht bij de uitzendonderneming ingeleverde declaratieformulier voor de
afrekening als volledig bewijs, behoudens geleverd tegenbewijs door de opdrachtgever.

Artikel 15 Inspanningsverplichting en aansprakelijkheid uitzendonderneming
De uitzendonderneming is gehouden zich in te spannen om de opdracht naar behoren uit te
voeren. Indien en voor zover de uitzendonderneming deze verplichting niet nakomt, is de
uitzendonderneming gehouden tot vergoeding van de daaruit voortvloeiende schade van de
opdrachtgever, mits de opdrachtgever zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk drie maanden na het
ontstaan of bekend worden van die schade, een schriftelijke klacht terzake indient bij de
uitzendonderneming en daarbij aantoont dat de schade het rechtstreekse gevolg is van een
toerekenbare tekortkoming aan de zijde van de uitzendonderneming.

Artikel 16 Intellectuele en industriële eigendom
1. De uitzendonderneming zal de uitzendkracht op verzoek van de opdrachtgever een
schriftelijke verklaring laten ondertekenen teneinde – voor zover nodig en mogelijk – te
bewerkstelligen c.q. bevorderen, dat alle rechten van intellectuele en industriële eigendom
op de resultaten van de werkzaamheden van de uitzendkracht toekomen, respectievelijk
(zullen) worden overgedragen aan de opdrachtgever. Indien de uitzendonderneming in
verband hiermee een vergoeding verschuldigd is aan de uitzendkracht of anderszins
kosten dient te maken, is de opdrachtgever een gelijke vergoeding c.q. gelijke kosten
verschuldigd aan de uitzendonderneming.
2. Het staat de opdrachtgever vrij om rechtstreeks een overeenkomst met de uitzendkracht
aan te gaan of hem een verklaring ter ondertekening voor te leggen terzake van de in lid 1
van dit artikel bedoelde intellectuele en industriële eigendomsrechten. De opdrachtgever
informeert de uitzendonderneming over zijn voornemen daartoe en verstrekt een afschrift
van de terzake opgemaakte overeenkomst/verklaring aan de uitzendonderneming.
3. De uitzendonderneming is jegens de opdrachtgever niet aansprakelijk voor een boete of
dwangsom die de uitzendkracht verbeurt of eventuele schade van de opdrachtgever als
gevolg van het feit dat de uitzendkracht zich beroept op enig recht van intellectuele en/of
industriële eigendom.

Artikel 17 Geheimhouding
1. De uitzendonderneming en de opdrachtgever zullen geen vertrouwelijke informatie van of
over de andere partij, diens activiteiten en relaties, die hen ter kennis is gekomen
ingevolge de opdracht, verstrekken aan derden, tenzij – en alsdan voor zover – verstrekking
van die informatie nodig is om de opdracht naar behoren te kunnen uitvoeren of op hen
een wettelijke plicht tot bekendmaking rust.
2. De uitzendonderneming zal op verzoek van de opdrachtgever de uitzendkracht verplichten
geheimhouding te betrachten omtrent al hetgeen hem bij het verrichten van de
werkzaamheden bekend of gewaarwordt, tenzij op de uitzendkracht een wettelijke plicht tot
bekendmaking rust.
3. Het staat de opdrachtgever vrij om de uitzendkracht rechtstreeks te verplichten tot
geheimhouding. De opdrachtgever informeert de uitzendonderneming over zijn voornemen daartoe en verstrekt een afschrift van de terzake opgemaakte verklaring overeenkomst
aan de uitzendonderneming.
4. De uitzendonderneming is niet aansprakelijk voor een boete, dwangsom of eventuele
schade van de opdrachtgever als gevolg van schending van een geheimhoudingsplicht
door de uitzendkracht.

Artikel 18 Bijzondere verplichtingen met betrekking tot identiteit en verwerking persoonsgegevens

1. De opdrachtgever aan wie door de uitzendonderneming een uitzendkracht ter beschikking
wordt gesteld, verifieert en stelt de identiteit vast van de uitzendkracht conform de van
toepassing zijnde wet- en regelgeving, waaronder begrepen doch niet beperkt tot de Wet
arbeid vreemdelingen (Wav), de Wet op de loonbelasting en de Wet op de identificatieplicht.
Tevens zal de opdrachtgever voldoen aan de op de hem deswege rustende administratie- en
bewaarplichten.
2. Ter zake vreemdelingen verklaart de opdrachtgever zich uitdrukkelijk bekend met de Wav,
onder meer inhoudende dat de opdrachtgever bij aanvang van de arbeid door een
vreemdeling een afschrift van het document bedoeld in artikel 1 sub 1 tot en met 3 van de
Wet op de identificatieplicht, van de vreemdeling dient te ontvangen. De opdrachtgever is
verantwoordelijk voor een zorgvuldige controle van dit document, stelt aan de hand daarvan
de identiteit van de vreemdeling vast en neemt een afschrift van het document op in zijn
administratie. De uitzendonderneming is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor
een eventuele boete die in het kader van de Wav aan de opdrachtgever wordt opgelegd.
3. De opdrachtgever verklaart zich nadrukkelijk bekend met de geldende wet- en regelgeving
aangaande de verwerking van persoonsgegevens. De uitzendonderneming en de
opdrachtgever zullen elkaar in staat stellen voornoemde wetgeving te kunnen naleven. De
opdrachtgever zal de via de uitzendonderneming verkregen persoonsgegevens in ieder
geval slechts gebruiken voor het doel waarvoor zij zijn verkregen, zal deze niet langer
bewaren dan conform wet- en regelgeving toegestaan en zal zorgen voor een adequate
beveiliging van deze persoonsgegevens.

Artikel 19 Bejegening uitzendkracht
1. Opdrachtgever en uitzendonderneming zullen geen verboden onderscheid maken, niet
naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, geslacht, ras, nationaliteit,
hetero- of homoseksuele gerichtheid, burgerlijke staat, handicap, chronische ziekte, leeftijd
of welke grond dan ook.
Opdrachtgever en uitzendonderneming zullen uitsluitend voor de functie relevante eisen
stellen of mee laten wegen bij het verstrekken respectievelijk uitvoeren van de opdracht,
en bij de selectie en de behandeling van uitzendkrachten.
2. Opdrachtgever is bekend met de Wet bescherming klokkenluiders en waarborgt dat de
uitzendkracht op de gelijke wijze als zijn eigen personeel toegang krijgt tot de
klokkenluidersregeling indien de opdrachtgever een dergelijke regeling kent of op hem
van toepassing is.
3. Indien de opdrachtgever een klachtenregeling kent met betrekking tot de bejegening van
werknemers, zal hij waarborgen dat de uitzendkracht op gelijke wijze als zijn eigen
personeel toegang krijgt tot deze klachtenregeling. Het gaat hierbij enkel om klachten die
niet het werkgeverschap van de uitzendonderneming betreffen. Dit alles, voor zover er
geen wettelijke verplichtingen anderszins bestaan.

Artikel 20 Medezeggenschap
1. De opdrachtgever is gehouden om de uitzendkracht die lid is van de ondernemingsraad
van de uitzendonderneming of van de ondernemingsraad van de opdrachtgever, in de
gelegenheid te stellen deze medezeggenschapsrechten uit te oefenen conform wet- en
regelgeving.
2. Indien de uitzendkracht medezeggenschap uitoefent in de onderneming van de
opdrachtgever, is de opdrachtgever het opdrachtgeverstarief ook verschuldigd over de
uren waarin de uitzendkracht onder werktijd werkzaamheden verricht of een opleiding volgt
in verband van het uitoefenen van medezeggenschap.
3. Opdrachtgever verklaart zich bekend met zijn informatieverplichtingen op grond van de
Wet op de ondernemingsraden (hierna: WOR) betreffende de (verwachte) inzet van
uitzendkrachten in zijn onderneming. Indien en voor zover opdrachtgever bij de vervulling
van deze informatieverplichtingen zich wenst te baseren op door de uitzendonderneming verstrekte of te verstrekken gegevens, zal die verstrekking van gegevens niet verder gaan
dan waar de WOR toe verplicht.

Artikel 21 Verplichtingen met betrekking tot de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs

1. De opdrachtgever verklaart zich uitdrukkelijk bekend met artikel 8b van de Wet allocatie
arbeidskrachten door intermediairs en zorgt dat uitzendkrachten gelijke toegang hebben tot de
bedrijfsvoorzieningen of diensten in zijn onderneming, met name kantines, kinderopvang- en
vervoersfaciliteiten, als de werknemers, die in dienst van zijn onderneming werkzaam zijn in
gelijke of gelijkwaardige functies, tenzij het verschil in behandeling om objectieve redenen
gerechtvaardigd is.
2. De opdrachtgever verklaart zich uitdrukkelijk bekend met artikel 8c van de Wet allocatie
arbeidskrachten door intermediairs en zorgt ervoor dat binnen zijn onderneming ontstane
vacatures tijdig en duidelijk ter kennis worden gebracht aan de uitzendkracht, opdat deze
dezelfde kansen op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd heeft als de werknemers
van die onderneming.
3. De opdrachtgever verklaart zich uitdrukkelijk bekend met artikel 10 Wet allocatie
arbeidskrachten door intermediairs. Het is de uitzendonderneming niet toegestaan
medewerkers ter beschikking te stellen aan de opdrachtgever of in het gedeelte van de
onderneming van opdrachtgever waar een werkstaking, uitsluiting of bedrijfsbezetting bestaat.
De opdrachtgever zal de uitzendonderneming tijdig en volledig informeren over het
voornemen, aanvangen, voortduren of eindigen van door de vakbonden georganiseerde of
ongeorganiseerde collectieve acties, waaronder doch niet uitsluitend een werkstaking,
uitsluiting of bedrijfsbezetting.
De opdrachtgever zal in de uitvoering van zijn toezicht en leiding over de uitzendkracht
uitdrukkelijk geen opdrachten aan de uitzendkracht verstrekken waardoor artikel 10 Wet
allocatie arbeidskrachten door intermediairs zal worden overtreden. Zoals, maar niet beperkt
tot, het door uitzendkrachten laten uitvoeren van werkzaamheden die normaliter worden
uitgevoerd door werknemers die op dat moment deelnemen aan de collectieve acties.
4. De opdrachtgever verklaart zich uitdrukkelijk bekend met artikel 12a Wet allocatie
arbeidskrachten door intermediairs. De opdrachtgever zal voor de aanvang van de
terbeschikkingstelling en daarna wanneer nodig tijdig en volledig schriftelijk of elektronisch
informatie over de arbeidsvoorwaarden aan de uitzendonderneming verschaffen.

Artikel 22 Toepasselijk recht en forumkeuze
1. Op deze algemene voorwaarden, opdrachten en/of overige overeenkomsten is Nederlands
recht van toepassing.
2. Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met een rechtsverhouding tussen partijen
zullen in eerste aanleg bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter van het
arrondissement, waarin het hoofdkantoor van de uitzendonderneming is gevestigd.

Artikel 23 Slotbepaling
Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden,
zullen de overige bepalingen in de algemene voorwaarden, opdrachten en/of overige
overeenkomsten voor het overige van kracht blijven. De bepalingen die niet rechtsgeldig zijn of
rechtens niet kunnen worden toegepast, zullen worden vervangen door bepalingen die zoveel
mogelijk aansluiten bij de strekking van de te vervangen bepalingen

Ontvang vacatures direct in je mailbox